5 سال

سابقه کار

  • هدایت و راهنمایی کشاورزان و صاحبان کسب و کارهای کشاورزی در استفاده صحیح از زمین ها به منظور تولید بهینه محصولات.

  • طراحی و نظارت بر روش ها و فرایندهای مورد نیاز برای تولید، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی.

  • ارزیابی اثرات محیطی تولیدات کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش محصولات.